3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-formyl-4-(phenylsulfonyl)-
CAS No. 105559-09-9
BKHM-A 37209-59-9