2-Pyridinecarboxamide,N-methyl-4-[[1-methyl-2-[[3-(phenylmethoxy)phenyl]amino]-1H-benzimidazol-5-yl]oxy]-
CAS No. 611214-50-7