SODIUM (3-((4,5-DIHYDRO-3-METHYL-5-OXO-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)AZO)-4-HYDROXYBENZENESULFONAMIDATO(2-))(N-(7-HYDROXY-8-((2-HYDROXY-5-NITROPHENYL)AZO)-NAPHTHALEN-1-YL)ACETAMIDATO(2-))CHROMATE(1-)
CAS No. 83733-04-4