Phenol, 5-[[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]methyl]-2-methoxy-4-methyl-
CAS No. 365572-16-3