4-[2-[[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propyl]amino]ethyl]phenol;hydrochloride
CAS No. 74027-36-4