5-Isoxazolidinecarbonitrile,3-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2-(phenylmethyl)-, (3S,5S)-
CAS No. 873920-34-4