5-Isoxazolidinecarbonitrile,3-[[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]methyl]-2-(phenylmethyl)-,(3R,5S)-
CAS No. 873920-59-3