1,3,2-Dioxaborolane,2-[1-(dimethylphenylsilyl)-1,2-butadienyl]-4,4,5,5-tetramethyl-
CAS No. 499798-13-9