Butanal, 4-(phenylthio)-3-[(phenylthio)methyl]-
CAS No. 489441-42-1
Endive, ext. 92346-93-5