Boronic acid,[(1E,3S,4S,6S,7E)-3-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]-9-hydroxy-4,6,8-trimethyl-1,7-nonadienyl]-
CAS No. 496918-11-7
H-VAL-ARG-OH 37682-75-0