Borinic acid, diphenyl-, 2-[oxido(phenylmethylene)amino]-2-phenylethylester
CAS No. 63830-02-4