Benzoic acid,4-[2-[(5R)-2-oxo-5-[(phenylmethoxy)methyl]-1-pyrrolidinyl]ethyl]-, ethylester
CAS No. 493036-26-3