Benzoic acid,4-[3-[4-[[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl]-3-oxo-1-propenyl]-2-hydroxy-
CAS No. 628739-45-7