Benzoic acid,5-(chloromethyl)-2-[[2-(2-furanyl)-5-methyl-4-oxazolyl]methoxy]-, methylester
CAS No. 675148-18-2