Acetamide,2-(phenylthio)-N-[4-[[5-(1-piperidinylmethyl)-3-thienyl]oxy]-2-butenyl]-,(Z)-
CAS No. 180043-67-8